Carbon Taxomania: Bipartisan Stupidity On Steroids